Välkommen till Valkompassen om stadsbyggnadsfrågor

Gör vår valkompass och se vilket parti i Stockholm som du sympatiserar mest med i stadsbyggnadsfrågor!

Bakom valkompassen står Alessandro Ripellino Arkitekter. Vi arbetar dagligdags med stadsbyggnadsfrågor och arkitektur. Det är det roligaste vi vet. Vi har skapat valkompassen för att lyfta diskussionen om stadsbyggnad. Vi tycker att den är viktig.

Läs mer om oss här: www.a-ripellino.se.

Om valkompassen

Vi har låtit en Stockholmspolitiker från varje parti vara med i undersökningen. Urvalet av partier baseras på att opinionsundersökningar visar att de har en chans att ta plats i kommunfullmäktige. Matchningen av svaren går till så att om man svarar exakt lika på varje påstående som ett parti så får man 100 procents likhet. Om man konsekvent svarar tvärt emot ett parti så får man 0 procents likhet. Ju närmare man svarar desto större likhet i procent presenterar valkompassen.

Slussen

Det har beslutats att det nuvarande Slussen ska rivas och ersättas med ny bebyggelse. Förberedande arbeten pågår sedan i våras.

Det är rätt att Slussen rivs för att ge plats åt en modernare lösning

Höga hus

Flera höga byggnader byggs och planeras i Stockholm, till exempel vid Liljeholmskajen, Telefonplan och i Kista.

Vi bör inte bygga fler höga hus i Stockholm.

Förtätning

Stockholm växer mer än på länge och en stor mängd nya lägenheter planeras i Stockholm.

Det går att fortsätta öka boendetätheten i Stockholms innerstad.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en sträckning av E4 väster om staden som ska knyta ihop dess norra och södra delar. Kostnaden beräknas till 27,9 miljarder kronor. (Enligt 2009 års prisnivå)

Stockholm bör bygga Förbifart Stockholm.

Bilar och kollektivtrafik

På senare år har frågan om satsningar på kommunikationer i Stockholmsregionen debatterats livligt.

Satsningar på kollektivtrafik ska prioriteras före satsningar på biltrafik.

Cykel

Enligt stadens framkomlighetsstrategi ska det bli enklare att ta sig fram på cykel, så att cyklandet kan öka året om. Det kan innebära att körbanor för bilar ibland måste tas i anspråk.

Att satsa på att fler ska cykla i Stockholm är viktigt, även om det sker på bekostnad av bilarnas utrymme.

Förändring

Under senare år har det skett flera omdebatterade rivningar av gamla sekelskifteshus men även modernare kontorshus och hotell i city som inte ansetts fungera längre.

Stockholms stadsbild måste skyddas bättre mot förändring.

Spektakulära satsningar på cykel

I Köpenhamn har en spektakulär cykelbro, Cykelslangen, nyligen invigts. Och i London föreslås upphöjda cykelmotorvägar.

Stockholm borde också satsa mer på spektakulära cykelprojekt.

Grönområden

Just nu planeras och diskuteras nybyggnation av bostäder på grönytor, till exempel i Enskede Gård och Rosenlundsparken.

Stockholm är en unik storstad med inslag av natur och grönområden. Det ska vi slå vakt om till varje pris. Andelen grönyta får inte minska.

Gestaltning

Stockholms stad har möjlighet att påverka den arkitektoniska utformningen av byggnader genom så kallade gestaltningsprogram för nybyggnadsprojekt.

Stockholms stad borde ställa ännu hårdare krav än i dag på den arkitektoniska utformningen av nya byggnader.

Hur ska ny bebyggelse se ut?

Det nya strategidokumentet Arkitektur Stockholm formulerar stadens vision för den arkitektoniska utformningen av byggnader. Där står att "innovation och nytänkande ger möjlighet till relevanta lösningar med nutida arkitektur."

Ny bebyggelse i Stockholm ska framförallt följa innerstadens traditionella karaktär som kvartersstad.

Bromma flygplats

Det finns planer på att avveckla Bromma flygplats och istället anlägga en ny stadsdel.

Bromma flygplats bör finnas kvar.

Segregation/integration

Stadsbildens och arkitekturens roll när det gäller segregationen i Stockholm diskuteras ibland.

Arkitektur och stadsbyggnad ska användas politiskt för att bekämpa segregation.

Märkesbyggnader

Nobelstiftelsen ska bygga ett nytt center vid kajen på Blasieholmen. Det är ritat av den internationellt kände brittiske arkitekten David Chipperfield och kommer att vara framträdande i stadsbilden.

Varje tid har sitt sätt att uttrycka sig i arkitektur. Stockholm bör satsa på utmärkande och nyskapande byggnader som tillåts sätta avtryck på vår stad.

Boendes makt

Den pågående utbyggnaden av St Görans nya akutmottagning har stoppats efter protester från två bostadsrättsföreningar.

Intressegrupper och boende har för mycket makt att blockera byggprojekt. Särintressen får inte stoppa nya byggen.